WE SUPPORT YOU
TO SUPPORT OTHERS

ביטוח חכם – הגנה למשפחה

במהלך החיים, עשויים לעבור הלקוח ומשפחתו מחלות, תאונות ואסונות. הביטוח החכם אינו יכול לצערנו להגן עליו מפניהם, אך עריכת ביטוח חכם תגן על המשפחה מפני פגיעה כלכלית כתוצאה מאירועים אלה.

אנו מאמינים כי לכל הלקוחות יש לתת הגנה לכל אחד מ- 5 הסיכונים, הגנה חלקית או מלאה בהתאם לצרכים וליכולות של הלקוח. הגנות אלה יש לבחון מחדש בשלבים השונים של החיים.

אנו מאמינים כי מודל ביטוח חכם ייתן הגנה פיננסית אמיתית ושקט נפשי למשפחה ויהווה
המעטפת הביטוחית המושלמת.

הגנה לחיים כוללת מגוון ביטוחים למקרה מוות חו”ח של הלקוח

 • ביטוח חיים
 • ביטוח חיים למשכנתא
 • פנסיית שארים
 • ביטוח מוות מתאונה


הגנה לבריאות

כוללת מגוון ביטוחים המטפלים בשינויים במצב בריאותו של הלקוח

 • ביטוח אובדן כושר עבודה / פנסית נכות
 • ביטוח נכות מתאונה / נכות מקצועית / נכות מוחלטת
 • ביטוח מפני מחלות קשות
 • ביטוח ניתוחים בארץ
 • ביטוח השתלות איברים
 • ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות
 • ביטוח ניתוחים בחו”ל וטיפולים מיוחדים
 • ביטוחים אמבולטוריים


הגנה לרכוש

כוללת מגוון ביטוחים אלמנטריים המכסים נזקים לרכוש המבוטח כגון:

 • ביטוח רכב רכוש (מקיף)
 • ביטוח מפני נזקי רכוש לצד שלישי (צד ג’)
 • ביטוח חובה לנזקי גוף
 • ביטוח בית העסק: מבנים, משרדים ומפעלים
 • ביטוח אובדן רווחים
 • ביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי


הגנה פנסיונית

כוללת ביטוח במגוון מכשירים פנסיוניים, המספקים הגנות למקרה מוות, אובדן כושר עבודה
וחיסכון לפרישה (קצבה).

 • קרן פנסיה
 • ביטוח מנהלים
 • קופת גמל
 • קרן השתלמות


חיסכון לעתיד

שם כולל לכלל תוכניות ומכשירי החיסכון של הלקוח, פנסיוניים או כאלה המבוצעים מכספו הפנוי. בניית חיסכון נכון לעתיד, תאפשר לתא המשפחתי לעמוד ביעדים הכלכליים שבנה לאורך כל מחזור החיים. מכשירי החיסכון לעתיד הקיימים כוללים, בין היתר את הבאים:

 • פוליסות חיסכון
 • חיסכון לפרישה
 • קופת גמל
 • קרן השתלמות
 • קופת גמל להשקעה
 • חיסכון לכל ילד

בואו להיות חלק מצוות איכותי, מקצוען ומנצח
כי היחד שלנו הוא לא רק עוצמה הוא גם בית